Bring up, light, wear

Examples of verbs used at home.
Click on the Arabic words to se the verb conjugation.## English IPA Arabic
Listen
1 Open
[fætæħæ] فَتَحَ
2 Close [ɣælæqæ] غَلَقَ
3 Lock [qæfælæ] قَفَلَ
4 Knock
[tˤæræqæ] طَرَقَ
5 Clean [næzˤzˤæfæ] نظّف
6 Remove [æzalæ] أَزال
7 Tidy up
Put in order
[rættæbæ] رتّب
8 Put
Furniture
Cover
[færæʃæ] فَرَشَ
9 Knitting [ħakæ] حَاكَ
10 Sew [xatˤæ] خَاطَ
11 Bring up
[æddæbæ] أدّب
12 Bring up
Breeding

[ræbba]

ربّى
13 Take care of [ehtæmmæ] اهتمّ
14 Charge [ʃæħænæ] شَحَنَ
15 Light
Shine
Get a fire
[ænaræ] أَنار
16 Shut down
Turn of
Put (fire) out
[etˤfæʔæ] أَطفأ
17 Brush
Comb
[mæʃʃætˤæ] مشّط
18 Bath
[estæħæmæ] استحم
19

Relax
Take a break

[ertaħæ] ارتاح
20 Take off
[xælæʕæ] خَلَعَ
21 Put on
Wear
[læbesæ] لَبِسَ
22 Bind
Tie
[ræbætˤæ] رَبَطَ
23 Tie
[ʕæqædæ] عَقَدَ
24 Bear
Carry
[ħæmælæ] حَمَلَ