Agree, ban, obey

Examples of verbs used about agreement.
Click on the Arabic words to se the verb conjugation.## English IPA Arabic
Listen
1 Agree
[ettæfæqæ] اتّفق
2 Accept [qæbelæ] قَبِلَ
3 Accept [wafæqæ] وافق
4 Permit
Allow
[rædˤa] رضى
5 Sign [wæqqæʕæ] وقّع
6 Deny [ræfædˤæ] رَفَضَ
7 Allow [sæmæħæ] سَمَحَ
8 Allow
Permit
[æðenæ] أَذِنَ
9 Ban
Forbid
[mænæʕæ] مَنَعَ
10 Delay [exxæræ] أخّر
11 Obey [ætˤaʕæ] أَطاع
12 Force [dʒæbæræ] جَبَرَ
13 Give order [æmæræ] أَمَرَ
14 Decide [qærræræ] قرّر
15 Ask
Request
[tˤælæbæ] طَلَبَ
16 Suggest [eqtæræħæ] اقترح
17 Expect
Anticipate
[tæwæqqæʕæ] توقّع
18

Ask for
Pray

[tæwæssælæ] توسّل
19 Sværge [ħælæfæ] حَلَفَ
20 Swear [qæsæmæ] قَسَمَ
21 Promise
[wæʕædæ] وَعَدَ
22 Remember [ðækæræ] ذَكَرَ
23 Remind
Warn
[næbbæhæ] نبّه
24 Notice [laħæzˤæ] لاحظ
25 Ensure
Guarantee
[dˤæmenæ] ضَمِنَ