Who are you?

English

Arabic

IPA-script

Listen

What is your name?

ما إسْـمُـك

[ma esmuk]

     

What is your name? (feminine)

 

ما إسْـمُكِ

[ma esmuke]

     

My name is

إسْمِي

[esme]

     

Who is he?

مَنْ هَذا

[mæn haða]

 

Who is she?

مَنْ هَذه

[mæn haðihi]

Who are you?

منْ أنـْـتَ

[mæn æntæ]

I did´t know you.

انا لا أعْرِفـُك

[æna la æʕrifuk]

I didnt meet you before?

انا لم الـْـتـَـقِـي بـِـك سَـابـِـقاً

[æna læm æltæqi bikæ sabikæn]

I will introduce Mohamed to you

أ ُرِيدُ تـَـعْـرِيفـَـكَ بـِ محمد

[ʔuridu tæʕrifæka bi muħæmd]

I will present ... to you

أ ُرِيدُ أنْ أ ُقـَـدِمَ لك

[ʔuridu æn uqadimæ lækæ æħmæd]

This is Saleem

هذا سَلِيم

[haða salim]

How old are you?

كـَمْ عُـمْرك

[kæm ʕumrukæ]

How old are you? (feminine)

كـَم عُـمْركِ

[kæm ʕumruki]

I am 20 years.

عمري عشرون سنة

[ʕumri ʕiʃronæ sænæ]

Where are you from?

مَنْ ايْنَ انـْـت

[men ʔjnæ ʔntæ]

Which country are you from?

من ايّ البـِـلادِ انت

[men ʔji ælbiladi ʔntæ]

What is your nationality?

مَاهِيّ جـِـنـْـسـِـيـَــتـُـك

[ma hijæ dʒinsijætuk]

What is your religion?

مَاهِيّ دِيانـَـتـُـك

[ma hijæ dijanætuk]

What is your belief

مَا هُو مُـعـْـتـَـقـَـدُك

[ma huwa muʕtæqæduk]

I am Arab.

انا عَرَبـِي

[æna ʕærabij]

I am Moslem

انا مُسْـلِم

[æna muslem]

I am from Denmark
انا من الدنمارك
[æna menæ ʔædænemrk]

I am European

انا أ ُوروبي

[æna urobij]

I am Christian

انا مَسِـيـحي

[æna mæsiħij]

I am Jewish

انا يَـهُـودي

[æna jahodij]